BAŞVURULAR

BİLDİRİ BAŞVURUSU

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildiri özeti ve tam metin yazımı ile ilgili aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
• Kongreye bir yazar en fazla 2 eser ile katılabilir
• Kongrede Türkçe veya İngilizce dillerinde sunum yapılabilecektir.
Bildirilerin tam metni sunumu yapılmak koşuluyla kongre web sitesinde yayınlanacaktır.
Ayrıca tüm özet ve tam metin gönderimi online olarak www.yesilbaskentler.com internet sitesi üzerinden yapılmalıdır. Gelen bildirilerin kabul durumu web sayfasından takip edilebilir. Bildiri Özeti Yazım Kuralları
• Bildiri hangi dilde (Türkçe veya İngilizce) sunulacaksa özet metin gönderimi o dilde yapılmalıdır.
• Bildiri özet bölümü 600 kelime ile (kaynaklar dâhil) sınırlandırılmalıdır.
• Bildirinin Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeleri (keywords) 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
• Özette açık araştırma sonuçlarının ifade edilmesine, çalışmaya konu olan kavramın ve genel çerçevenin netliğine özen gösterilmelidir.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları
• Türkçe ve İngilizce yazılan bildirilerde sadece İngilizce özet (abstract) bulunmalıdır. Türkçe özete gerek yoktur.
• Tam metinde olan İngilizce özetler (abstract), 9 punto olmalı ve 400 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
• Bildiri metni, MS Office Word 2010 ve üstü versiyonlarda.docx formatında hazırlanmalıdır. Pdf formatında gönderilen bildiriler kabul edilmeyip.docx formatı istenecektir.
• Tam metin (kaynakça dahil) 10 sayfayı geçmemelidir.
• Bildiri başlığı 12 punto, Times New Roman karakteri ile büyük harflerle, ortalı yazılmalıdır.
• Yazar(lar)ın unvanı ile ad ve soyadı, makale başlığının sağ altında Times New Roman karakterinde 9 punto ile belirtilmelidir. Aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında ise yazarın iletişim bilgilerine (görev yeri ve e-posta adresi) yer verilmelidir.
• Sayfa düzeni: Kenar boşlukları sol: 2 cm, sağ: 2 cm, üst: 2 cm ve alt: 2 cm olmalıdır. Bildirilerde Word programının altbilgi/üstbilgi fonksiyonu ve sayfa numaralandırması kullanılmamalıdır.
• Bildiriler, 11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır arası kullanılarak yazılmalıdır.
• Paragraflarda başlangıç girintisi 1 cm, paragraftan önce ve sonra ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ve başlıklardan önce/sonra boş satır bırakılmamalıdır.
• Bildirinin anahtar kelimeleri (keywords) tek boşlukla, sola yaslanmış, “9 punto” ve “Times New Roman” karakteri ile 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
• Ana başlık ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük, alt başlıkların ise, sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.
• Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin başlıkları, ilgili çizimin üst tarafına ortalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına sola dayalı 9 punto olarak verilecektir. Çizimler sayfa marjlarını aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Tablo ve grafiklerin içeriğindeki metin ve rakamlar “Times New Roman” karakteri ile 9 punto olarak yazılmalıdır. Gerektiği takdirde tablolarda daha küçük puntolar kullanılabilir.
• Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. 2 yazardan daha fazla yazarlı eserlerde vd. kısaltması kullanılmalıdır. (Koçel, 2007: 58) gibi. Kesinlikle dipnot atıf yöntemi kullanılmamalıdır.
• Eğer atfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. (TÜİK, 2011: 5) gibi.
• Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılır.
• Araştırmada kullanılan her türlü kaynağa kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Kullanılan kaynaklar nitelik(tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserlerinde en yeni tarihli olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eseri kullanılmışsa eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Ör: Eryılmaz (1998a), Eryılmaz (1998b)
• Aşağıda kaynakların “Kaynakça”da gösterilişine dair birer örnek verilmiştir.

KAYNAKÇA
Kitaplar
• MUCUK, İ. (2013). Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 18. Baskı, İstanbul.

Makaleler
• CHARNES, A., W.W. COOPER ve E. RHODES (1978). “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operational Research, Volume: 2, s.429-444.
Internet Kaynakları
• EXLER,N.(2007). FIDUser’s Guide, , Erişim Tarihi: 08.02.2013.